Laatst bijgewerkt op 14-05-2021 versie 25327

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of de aankoop in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke tot stand gekomen bestelling tussen ondernemer en consument. 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zoveel mogelijk benadert. 
Situaties die niet onder deze algemene voorwaarden vallen, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. Onduidelijke uitleg of inhoud van een of meer bepalingen van onze voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is zo gedetailleerd dat een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (op afstand). De ondernemer kan er niet voor instaan dat de afgebeelde kleuren exact overeenstemmen met de werkelijke kleuren van het product.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Levertijden op de website van de ondernemer zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding bij overschrijding daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Fouten bij het invullen van de verzendgegevens kunnen niet worden verhaald op de ondernemer. Zodra de consument onjuiste informatie invult, is de consument daarvoor verantwoordelijk. De kosten van het opnieuw verzenden van de door de consument bestelde producten zijn dus voor rekening van de koper/consument.

* De koper dient zo snel mogelijk een e-mail of bericht te sturen naar de ondernemer als er een fout is opgetreden in het adres. Op deze manier kunnen eventuele fouten in het adres worden gecorrigeerd voordat de bestelling wordt verwerkt.

De koper draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ondernemer wordt verstrekt. 3. Indien ondernemer niet tijdig over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens beschikt, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het vertrouwen van ondernemer op door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij ondernemer bekend was.

De koper vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de koper is toe te rekenen.

De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem conform de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook als deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

Indien de koper de afname weigert of nalaat de voor de levering noodzakelijke gegevens of instructies te verstrekken, is ondernemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

De koper is verantwoordelijk voor de invoer en betaling van de BTW en eventuele invoerrechten van de door de koper gekochte producten.

De koper is verplicht te onderzoeken hoe het product moet worden gebruikt en, in geval van persoonlijk gebruik, het product te testen volgens de gebruiksaanwijzing. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het product door de koper, noch voor onjuist advies dat door de koper aan de klanten van de koper wordt gegeven.

De ondernemer staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, de bruikbaarheid en/of deugdelijkheid ervan en de wettelijke voorschriften/bepalingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De ondernemer staat niet in voor het bestaan van gebreken in de geleverde zaken, maar streeft ernaar en zal zich inspannen om de geleverde zaken in overeenstemming met de overeenkomst te leveren. De feitelijke houdbaarheid van de producten met een lange levensduur kan niet worden gegarandeerd.

De ondernemer wijst erop dat bepaalde producten, waaronder uitwendige verzorgingsproducten, een beperkte houdbaarheid hebben, die altijd op het betreffende product wordt vermeld. De koper dient rekening te houden met deze houdbaarheid, waarbij de kwaliteit en de veiligheid van het product in overeenstemming met de garantie van de fabrikant kan worden gegarandeerd.

De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor bijkomende effecten bij het gebruik van de aangekochte producten en adviseert elke gebruiker om grondig te lezen
de ingrediënten en de gebruiksaanwijzing voordat ze op het lichaam worden aangebracht. 
De gebruiker dient een huisarts of apotheek te raadplegen alvorens de uitwendige verzorgingsproducten te gebruiken om mogelijke infecties en andere klachten te voorkomen. 

Indien de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is dit indicatief. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere levertijden dan aangegeven op de website. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de leverancier.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming daarvan wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst kan herstellen;

eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in het geval van een langetermijntransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, type materiaal.

Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst wordt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, gesloten op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en naleving van de daaraan verbonden voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke vermelding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk bericht/e-mail. Nadat de consument te kennen heeft gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te willen maken, dient de consument het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De consument dient aan te tonen dat de geleverde goederen tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending (track and trace code) en is verantwoordelijk voor de juiste aflevering van de retourzending.

Indien de klant niet heeft aangegeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken of het product na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet aan de onderneming heeft geretourneerd, is de koop een feit.


Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, komen de kosten van het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag, exclusief verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen, tenzij het een beschadigd of onvolledig artikel betreft. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de ondernemer is terugontvangen of dat een sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.

Artikel 7 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
4. De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument voor producten zoals beschreven in de leden 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor individuele kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument het zegel heeft verbroken. (Intern versleten elektronica zoals in-ear-headsets)

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Indien de koper een brief ontvangt met betrekking tot de invoerrechten of het verstrekken van betalingsgegevens, dient hij dit rechtstreeks met de verkopende partij (Nomardic) te communiceren. Indien de koper besluit de goederen in kwestie zelf af te handelen, is de koper ook verantwoordelijk voor de betaling van de invoerrechten.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke afzonderlijke toepassing door de consument, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

In het geval van vragen over het gebruik van verzorgingsproducten en de werking van bepaalde ingrediënten, en hun geschiktheid voor de koper, kan de koper zich in het algemeen richten tot de ondernemer, of specifiek advies inwinnen bij zijn eigen arts of huisarts.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn aangebracht;

De tekortkoming is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van zijn of haar adresgegevens. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit onjuistheden in de door de consument verstrekte adresgegevens.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument met een langere leveringstermijn heeft ingestemd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in geen geval voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

In geval van een koopovereenkomst geeft de koper expliciet toestemming aan de ondernemer om alle door hem verzonden aankopen te gebruiken en te publiceren op Social Media en de website van Nomardic voor promotie- en/of reclamedoeleinden.

De onderzeeboot kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.

Indien de koper aan ondernemer elektronische bestanden, software of gegevensdragers ter beschikking stelt, garandeert de koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging
De consument kan een overeenkomst van onbepaalde duur die is gesloten voor de geregelde levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan gebruik maken van de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten:

De Leverancier zal te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

ten minste op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer heeft bedongen
voor zichzelf.

Vernieuwing
Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met een vaste duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor de geregelde levering van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op de geregelde levering van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan één keer per maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 - Betaling Tenzij
anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd worden betaald. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Identiteit van de onderneming
Nomardic 
Info@Nomardic.nl

Artikel 14 - Klachtenprocedure
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het gebruik van door Nomardic geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking zich uit tot hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.

De ondernemer wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid en aanspraken van de kopers en derden die door het gebruik van de producten (fysieke) schade hebben geleden, van de hand. De producten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en mogen de dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. In geval van gebruik van medicijnen dient de Koper te allen tijde zijn huisarts te raadplegen.

Eventuele adviezen van de ondernemer over het gebruik van de producten zijn slechts algemeen en vrijblijvend. Elke koper is verantwoordelijk voor de beoordeling of het product voor hem geschikt is. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de arts van de koper voor een beoordeling van het gebruik in het specifieke geval.

Externe verzorgingsproducten en elektrische apparaten moeten buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden. Bovendien moeten de producten worden bewaard in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zoals die voor elk product is vastgesteld. De ondernemer raadt aan een deskundige te raadplegen alvorens de uitwendige verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, borstvoeding, gebruik van medicijnen en bij twijfel over overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal deze naar keuze van de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle Nomardic publicaties, uitingen (teksten, afbeeldingen, video's en andere grafische afbeeldingen) zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Ze mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik van deze uitingen en publicaties die eigendom zijn van Nomardic is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Nomardic.


Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van de overeenkomst door ondernemer leidt tot aansprakelijkheid van ondernemer jegens de koper of derden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die ondernemer in verband met de overeenkomst in rekening brengt. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag aan schadevergoeding dat door het verzekeringsbedrijf per situatie wordt uitgekeerd.

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die niet worden geleverd omdat men niet thuis was. Voor alle bestellingen geldt dat er 3 leveringspogingen zullen worden gedaan, indien u 3 keer niet thuis bent en het pakket niet heeft afgehaald op een PostNL locatie waar het is afgeleverd, dan hoeft de ondernemer niet het volledige aankoopbedrag terug te betalen zodra de klant zijn geld terugkrijgt. Dit komt door de verzend- en administratiekosten.


De aansprakelijkheid van de ondernemer is ook beperkt tot het gratis repareren van een defecte zaak of het vervangen van die zaak - of een deel daarvan - naar keuze van de ondernemer.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het gebruik van door de ondernemer geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking zich uit tot hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor een juiste en volledige overdracht van de inhoud van en door/ namens de ondernemer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Alle aanspraken van de koper wegens tekortkomingen van ondernemer vervallen indien deze niet binnen een jaar nadat de koper bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, schriftelijk en gemotiveerd aan ondernemer zijn gemeld.

De ondernemer wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid en aanspraken van de kopers en derden die door het gebruik van de producten (fysieke) schade hebben geleden, van de hand. De producten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en mogen de dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. In geval van gebruik van medicijnen dient de Koper te allen tijde zijn huisarts te raadplegen.

Eventuele adviezen van de ondernemer over het gebruik van de producten zijn slechts algemeen en vrijblijvend. Elke koper is verantwoordelijk voor de beoordeling of het product voor hem geschikt is. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de arts van de koper voor een beoordeling van het gebruik in het specifieke geval.

Ter verduidelijking: de koper dient altijd contact op te nemen met de huisarts om te zien of het product geschikt is voor zijn of haar persoonlijk gebruik. Dit contact moet plaatsvinden voordat de gekochte producten in gebruik worden genomen. 
De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of bijwerkingen van zijn of haar producten. Het gebruik van de gekochte producten is altijd voor risico van de gebruiker en dient altijd te worden besproken met een professionele/bekwame persoon (huisarts of arts).

Externe verzorgingsproducten en elektrische apparaten moeten buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden. Bovendien moeten de producten worden bewaard in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zoals die voor elk product is vastgesteld. De ondernemer adviseert bij zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de bestanddelen een deskundige te raadplegen alvorens de uitwendige verzorgingsproducten te gebruiken.